Privacy voorwaarden

Justus advocaten, met zetel te 3520 Zonhoven, Heuveneindeweg 34, met ondernemingsnummer BE0679 826 577 (hierna: Justus) staat in voor de bescherming van Uw privacy en persoonsgegevens bij het gebruik van de website en het verlenen van haar diensten.
De persoonsgegevens worden dan ook uitsluitend verwerkt in overeenstemming met de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna: GDPR) en andere relevante toepasselijke wettelijke voorschriften.
Dit privacybeleid geldt in haar algemeenheid alleen voor de persoonsgegevens die Justus als verwerkingsverantwoordelijke verwerkt. Het is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van (mogelijke) cliënten en gebruikers van de website.

 • verwerkingsverantwoordelijk: Justus is verantwoordelijk voor de verwerking der persoonsgegevens bij het gebruik van de website of bij het leveren van haar diensten: JUSTUS
  Heuveneindeweg 34
  3520 Zonhoven
  Ondernemingsnummer: 0679 826 577
  email: christel.lenaers@justusadvocaten.be
  website: justusbemiddeling.be
 • verwerkers: Justus verwerkt de persoonsgegevens vaak middels tussenkomst van derden dienstverleners die hiertoe duidelijke instructies ontvangen en Uw persoonsgegevens enkel mogen verwerken conform eigen instructies.

Welke persoonsgegevens?

 • Justus verbindt zich ertoe bij de verwerking van de persoonsgegevens de algemene wettelijke beginselen inzake de verwerking van persoonsgegevens na te leven. Zo zal Justus in het bijzonder in toepassing van het principe van minimale gegevensverwerking enkel deze gegevens verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden, zoals bepaald in de privacyverklaring.
 • Een lijst van categorieën van persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt:
  • identificatiegegevens
  • financiële bijzonderheden
  • persoonlijke kenmerken
  • beroep en betrekking
  • persoonsgegevens die vereist zijn in het kader van de wettelijke verplichtingen waaraan Justus dient te voldoen.

Doeleinden?
Justus verwerkt Uw persoonsgegevens om U als gebruiker van de website te voorzien van een veilige, optimale en persoonlijke gebruikservaring evenals de door U gevraagde diensten op correcte wijze te leveren.
De verwerking van Uw persoonsgegevens kan alleszins gebeuren voor volgende doeleinden:

 • Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens
  • Conform de doeleinden zoals hier bepaald of op een wijze dewelke niet onverenigbaar is met dit oorspronkelijk doel;
  • Op een behoorlijke, rechtmatige en transparante wijze waarbij de verwerking, al naargelang het geval, wordt gesteund op volgende grondslagen: toestemming, gerechtvaardigd belang, uitvoering overeenkomst of een wettelijke verplichting;
  • Op een wijze dewelke proportioneel is met het vooropgestelde doel;
  • Op een juiste wijze;
  • Tijdens de duurtijd dewelke noodzakelijk is voor het betrokken doel
  • Op een wijze dewelke voldoende waarborgen omvat tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatige verwerking en / of onopzettelijk verlies of beschadiging;
 • Recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing
 • Elke betrokkene dewelke op afdoende wijze zijn identiteit bewijst heeft het recht om van Justus uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van hem betreffende persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen van de persoonsgegevens. U heeft het recht om informatie te krijgen over de verwerkingsdoeleinden, de categorieën persoonsgegevens die verwerkt worden, de ontvangers van de persoonsgegevens, de (criteria om de) termijn (te bepalen) gedurende dewelke uw persoonsgegevens zullen worden opgeslagen en de rechten die je kan uitoefenen overeenkomstig de GDPR. Indien Uw recht op inzage / rectificatie / wissing wenst te gebruiken, zal Justus hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag en enkel indien dit recht in Uwen hoofde bestaat. Persoonsgegevens die onvolledig of onnauwkeurig zijn kunnen steeds verbeterd of uitgewist worden. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan Justus. Als gebruiker heeft U daarenboven het recht om zonder onredelijke vertraging Uw persoonsgegevens door Justus te laten wissen. Je kan slechts beroep doen op dit recht in de hiernavolgende gevallen dewelke Justus zal beoordelen:
  • Wanneer persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of verwerkt;
  • Wanneer U toestemming intrekt en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
  • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking;
  • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
  • Wanneer gegevens moeten worden gewist overeenkomstig een wettelijke verplichting;
 • Recht op beperking van de verwerking / recht van bezwaar
  • U betwist de juistheid van de persoonsgegevens;
  • De verwerking van Justus blijkt onrechtmatig en U wenst geen wissing van de persoonsgegevens;
  • Justus heeft persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, doch U heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
  • Justus dient de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van de persoonsgegevens te beoordelen, en dit gedurende deze periode.

Tot slot heeft U het recht te allen tijde bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van persoonsgegevens voor direct marketing.

 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • U heeft het recht om de aan Justus verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming. U heeft het recht om de aan Justus verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen indien de verwerking gebeurt op basis van uw toestemming.
 • Recht op het intrekken van toestemming / het recht om klacht in te dienen
 • Recht op informatie / transparantie
 • Bij de uitoefening van Uw rechten zal Justus steeds handelen in overeenstemming met de GDPR en zodoende alle in de GDPR vereiste informatie verschaffen in een beknopte, transparante, begrijpelijke en gemakkelijke toegankelijke vorm dewelke U in een eenvoudige taal zal ontvangen.
  De termijnen voor het beantwoorden van verzoeken kunnen in uitzonderlijke omstandigheden, waaronder de complexiteit / veelheid van verzoeken, verlengd worden. Justus zal U daartoe binnen de maand na ontvangst van het verzoek in kennis stellen van deze verlenging en van het waarom van deze verlenging.

U verschaft vaak zelf de persoonsgegevens aan Justus en kan op die manier een zeker controle uitoefenen op de juistheid en minimalisatie ervan. Indien bepaalde gegevens onjuist of onvolledig zouden zijn, kan Justus beslissen in afwachting van de aanvulling of correctie bepaalde functionaliteiten te schorsen.

Wat zijn je rechten?

 • Garantie van naleving van beginselen eigen aan de verwerking van persoonsgegevens
 • recht op inzage – recht op rectificatie – recht op wissing
 • recht op beperking van de verwerking / recht op bezwaar
 • recht op gegevensoverdraagbaarheid
 • recht op vergetelheid
 • recht op het intrekken van je toestemming/recht om klacht in te dienen
 • recht op informatie/transparantie

Wat is een cookie?

Justus maakt op deze website geen gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar de servers teruggestuurd worden.