Tarieven van de advocaat

Tarieven van de advocaat

Het ereloon omvat, naast de vergoeding voor het intellectuele werk van de advocaat, de vaste kosten van het kantoor. Tenzij anders overeengekomen, worden de erelonen berekend aan de hand van het besteedde aantal uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief dat 135 € (excl. BTW 21%) per uur bedraagt voor particulieren en 150 € (excl. BTW 21%) per uur voor dossiers met een uitzonderlijk spoedeisend of specialistisch karakter.

De omvang van het ereloon kan worden beïnvloed door de complexiteit van het dossier, de vereiste specialisaties, het financieel belang van de zaak en het spoedeisend karakter. In onderling overleg zijn vele variaties mogelijk, rekening houdende met de aard en het karakter van de zaak.

Voor een eerste consultatie (verkennend gesprek van 1 uur) wordt 75 € (excl. BTW 21%) aangerekend.

Alvorens de werkzaamheden aan te vatten, wordt de betaling van een voorschot gevraagd. Gedurende de behandeling van het dossier, worden op geregelde tijdstippen tussentijdse afrekeningen opgesteld of voorschotten gevraagd. De geleverde prestaties worden op nauwgezette wijze geregistreerd in het digitale dossier.

Naast het ereloon zijn er de administratieve en verplaatsingskosten, waarvan de tarieven, behoudens andersluidende afspraak met de cliënt, als volgt zijn: - brieven/dactylografie 11 €/p; mailing 5’/m; kopies 0,5 €/k; printkosten 0,40 €/p; kosten opening dossier 75 €; verplaatsingskosten 0,65 €/km.

De door kantoor voorgeschoten gerechtskosten (deurwaarderskosten, rolrechten, ….) worden aan de werkelijk betaalde tarieven aangerekend.

Een overeenkomst tussen advocaat en cliënt wordt afgesloten.Tarieven van de bemiddelaar

De tarieven van de bemiddelaar zullen vermeld staan in het bemiddelingsprotocol. Behoudens andersluidend akkoord nemen de partijen de honoraria en kosten in gelijke delen ten laste. De bemiddelaar kan voorschotten op ereloon en onkosten vragen.

Het ereloon wordt berekend aan de hand van het besteedde aantal uren, vermenigvuldigd met het toepasselijke uurtarief dat 150 € (BTW vrijgesteld voor familiale bemiddeling) per uur; of 75 € per uur per persoon.

Volgende posten worden aangerekend aan dit tarief:

  • Alle gesprekken tijdens de bemiddelingssessies
  • Het opmaken van verslagen na de bemiddelingssessies
  • Opstellen van overeenkomsten en verzoekschriften ter homologatie bij de rechtbank

Naast het ereloon zijn er de administratieve en verplaatsingskosten, waarvan de tarieven, behoudens andersluidende afspraak met de cliënt, als volgt zijn: - brieven/dactylografie 11 €/p; mailing 5’/m; kopies 0,5 €/k; printkosten 0,40 €/p; kosten opening dossier 75 €; verplaatsingskosten 0,65 €/km.

De door kantoor voorgeschoten gerechtskosten (deurwaarderskosten, rolrechten, ….) worden aan de werkelijk betaalde tarieven aangerekend.

Een bemiddelingsprotocol tussen advocaat en cliënt wordt afgesloten.